Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.hobbywear.pl
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od dnia 01 stycznia 2022 r. 

Spis treści:
§ 1. Definicje pojęć
§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe
§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych
§ 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży - zasady
§ 5. Program lojalnościowy, opinie o sklepie, opinie o produkcie
§ 6. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru
§ 7. Reklamacja
(dotyczy Konsumentów uprzywilejowanych)
§ 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
       i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
§ 9. Odstąpienie od umowy
      (dotyczy Konsumentów)
§ 10. Wymiana towaru
§ 11. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców
§ 12. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe


Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.hobbywear.pl. Jeżeli w treści Regulaminu wyraźnie to wskazano, określone postanowienia Regulaminu obowiązują tylko i wyłącznie przedsiębiorców.
§ 1. Definicje pojęć
 
1. Dzień Roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, które wedle przepisów powszechnie obowiązującego prawa są uznane za wolne od pracy.
2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie www.hobbywear.pl, stwarzający możliwość utworzenia konta Klienta.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorcą, w tym zakupów 
w sklepie internetowym Sprzedawcy, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług z dnia 01 stycznia 2022 roku.
6. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.hobbywear.pl
7. Sprzedawca lub Usługodawca – Tomasz Okoń, działający pod firmą: Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej „Big-Art” Tomasz Okoń, ul. Smorawińskiego 4/7, 21-040 Świdnik.  NIP: 713-116-09-89; REGON: 430321820.
8. Klient uprzywilejowany  lub Usługobiorca uprzywilejowany:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także inna osoba, która w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uprawniona jest do zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, korzystająca z usług dostępnych na stronie internetowej www.hobbywear.pl, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystający lub wyrażający wolę korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej www.hobbywear.pl
9. Towar – wystawiona do sprzedaży i dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem formularza zamówienia, której celem jest nabycie przez Klienta za określoną cenę sprzedaży, dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy Towaru.
11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a mianowicie:
1) Twoje Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz zabezpieczona hasłem dostępu, świadczona przez usługodawcę na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych, które po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego tworzą zbiór umożliwiający gromadzenie danych w zakresie dokonywanych przez klienta zamówień oraz ułatwiająca realizację zamówień.
2) Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, po udostępnieniu przez Klienta adresu e-mail, umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Usługodawcy regularnych lub nieregularnych treści, zawierających informacje o Towarach, usługach, promocjach oraz o innych przedsięwzięciach, dostępnych w Sklepie Internetowym lub ze sklepem tym związanych.
3) Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, świadczona za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.hobbywear.pl elektronicznego formularza, która umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, poprzez dookreślenie ze strony klienta warunków umowy sprzedaży, przez co należy rozumieć w szczególności: dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, określenie sposobu dostawy oraz formy płatności.
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zmianami).
13. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami).
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
15. Zamówienie – czynność polegająca na wprowadzeniu do systemu informatycznego, za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.hobbywear.pl formularza zamówienia, niezbędnych danych, stanowiąca oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, dotyczącej dostępnego na w/w stronie internetowej Towaru.
 
§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym: www.hobbywear.pl prowadzony jest przez Tomasza Okonia, działającego pod firmą: Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej „Big-Art” Tomasz Okoń, ul. Smorawińskiego 4/7, 21-040 Świdnik, NIP: 713-116-09-89; REGON: 430321820; e-mail: sklep@hobbywear.pl, telefon: 881 474 547 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Usługodawca/Sprzedawca.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania i realizacji z Klientami Umów Sprzedaży oraz w celu korzystania przez Usługobiorców z usług dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zakres niezbędnych danych do zawarcia danej umowy określa Regulamin oraz aktualne informacje na stronie Sklepu Internetowego.
4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w chwili rejestracji danych Klienta w danej Usłudze Elektronicznej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak podania przez Klienta, przy określonym w Regulaminie rodzaju usług lub czynnościach zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędnych i każdorazowo wskazanych na stronie internetowej danych osobowych, będzie powodować brak możliwości skorzystania przez Klienta z niektórych usług oraz brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z jego wolą, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
8. Uprawnienia określone w ust. 7 realizuje się w szczególności:
1) w formie pisemnej, poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma do administratora, na adres: ul. Smorawińskiego 4/7, 21-040 Świdnik;
2) w formie elektronicznej, poprzez wystosowanie do administratora wiadomości o odpowiedniej treści, na adres: sklep@hobbywear.pl
9. W celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz korzystania przez Klientów/Usługobiorców z Usług Elektronicznych, Klient/Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie niezbędnych danych osobowych poniżej wskazanym odbiorcom, w przypadkach poniżej określonych:
1) przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, który świadczy usługi przewozowe na rzecz Sprzedawcy – w przypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu dostawy Towaru za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej;
2) podmiotowi obsługującemu elektroniczny system płatności Sklepu Internetowego – w przypadku skorzystania przez Klienta z elektronicznych form płatności, dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych
 
1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne wymienione w § 1 ust. 11 Regulaminu, z których korzystanie jest możliwe przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:
1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies)
3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Usługa Konto Klienta – umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta w wyniku:
1) złożenia oświadczenia woli Klienta, co znajduje swój wyraz poprzez założenie przez Klienta/Usługobiorcę Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego oraz
2) oświadczenie woli Usługodawcy, wyrażone w elektronicznej wiadomości e-mail, potwierdzającej zawarcie umowy, przesłane na adres e- mail wskazany podczas rejestracji.
3. Umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie i zawarta jest na czas nieokreślony, a rejestracja i korzystanie z tej usługi jest dobrowolne.
4. Etapy rejestracji Konta Klienta:
1) rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki „moje konto” następnie wybranie opcji: „nie mam konta, chcę założyć” oraz wypełnienie Formularza Rejestracji;
2) podczas rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym brak podania przez Klienta danych oznaczonych jako obligatoryjne, oznacza brak możliwości założenia Konta Klienta oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach ;
3) ostatnim etapem rejestracji jest naciśnięcie („kliknięcie”) „Utwórz konto”, po czym na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
5. Usługa Newsletter –  umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o: promocjach, nowościach i aktualnych cenach Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.
6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
7. W celu skorzystania przez Klienta z Usługi Newsletter nie jest niezbędne założenie Konta Klienta.
8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą rezygnacji (odstąpienia) od składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
9. Korzystanie z Formularza Zamówienia (bez konieczności zalogowania się do Konta Klienta) rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia  następuje poprzez:
1) wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego pola „dodaj do koszyka”;
2) dokonanie wyboru formy dostawy oraz płatności i wybranie pola „Do kasy”;
3) wypełnienie Formularza Zamówienia
4) wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego pola „Dalej”
5) wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Zamawiam i płacę”
6) dokonanie płatności w wybranej formie.
10. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówienia następujących danych dotyczących Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres/siedziba (ulica, numer domu lub numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, region), numer telefonu kontaktowego, a także danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Towaru, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest również podanie NIP.
11. Złożenie zamówienia poprzez Konto Klienta następuje poprzez:
1) dodanie co najmniej jednego Towaru do elektronicznego koszyka na stronie Sklepu Internetowego;
2) wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego pola „koszyk”;
3) zalogowanie się na Konto Klienta;
4) dokonanie wyboru formy dostawy oraz płatności oraz wybranie pola „Do kasy”
5) wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego pola „dalej”;
6) wybranie pola „zamawiam i płacę”
7) dokonanie płatności w wybranej formie.
12. Usługobiorca zobowiązany jest do:
1) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;
3) poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób.
13. Usługobiorcy zabrania się:
1) dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
14. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta oraz usługi Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, co może zostać dokonane poprzez wysłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@hobbywear.pl bądź w formie pisemnej na adres: ul. Północna 213A, 20-818 Lublin. Zgłoszenie powinno zawierać wyraźną dyspozycję Klienta o rezygnacji z danej usługi.
15. Rezygnacji z korzystania z usługi Formularz Zamówienia, z uwagi na jej charakter (korzysta się z niej jedynie w chwili składania zamówienia), dokonuje się poprzez zaniechanie, tj. odstąpienie od podania danych w elektronicznym formularzu tej usługi, a tym samym rezygnację z zawarcia Umowy Sprzedaży.
16. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie to może nastąpić z ważnych przyczyn, takich jak w szczególności:
1) zmiany organizacyjne lub prawne Usługodawcy;
2) zmiana rodzaju i/lub zakresu świadczonych usług;
3) zmiana Regulaminu;
4) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
17. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Towaru, którą uregulowano odrębnie w § 6 Regulaminu), składa się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@hobbywear.pl bądź w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:  ul. Północna 213A, 20-818 Lublin.
18. Rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 § 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży - zasady

1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego w Sklepie Internetowym, za pomocą dostępnego tam Formularza Zamówienia.
2. Formularz Zamówienia dostępny jest bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego lub poprzez Zalogowanie się na Konto Klienta, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 8-10 Regulaminu.
3. Po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Zamówienia niezbędnych danych oraz po dookreśleniu przedmiotu Umowy Sprzedaży, dokonaniu wyboru formy płatności i formy doręczenia, a następnie ich zatwierdzeniu oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu akceptacji jego treści, złożone zostaje Zamówienie.
4. Przez złożenie zamówienia Klient składa oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży dostępnego w Sklepie Internetowym Towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, przyjmując je do realizacji, co następuje poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która powinna zawierać co najmniej oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające:
1) prawidłowość złożenia Zamówienia;
2) dokonanie płatności (w przypadku braku płatności podana zostanie informacja 
o konieczności dokonania płatności);
3) przyjęcie zamówienia do realizacji;
4) zawarcie Umowy Sprzedaży.
6. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Cena dostępnego i widocznego w Sklepie Internetowym Towaru, wskazana jest w walucie polskiej (złoty polski) oraz zawiera podatki w aktualnie obowiązujących stawkach.
8. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 7 powyżej, zostanie powiększona o opłaty należne z tytułu wybranej przez Klienta formy dostawy, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Sklepu Internetowego. Jeżeli wartość Towaru będącego przedmiotem danego Zamówienia wynosi 290 zł lub więcej,  Klient nie ponosi kosztów wysyłki w przypadku wyboru form płatności wskazanych w § 5 ust. 1 p. 1-3.
9. O ostatecznej cenie zamówienia (kwocie do zapłaty), Klient będzie informowany na bieżąco podczas składania zamówienia oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
10. Kwota pieniężna, stanowiąca cenę sprzedaży, powinna być uiszczona przez Klienta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Jeżeli po upływie tego terminu Klient nie dokona płatności, Sprzedawca wezwie go do uiszczenia płatności w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania powiadomienia o zaleganiu. Brak uiszczenia należności we wskazanym drugim terminie jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży. 
11. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient otrzymuje poprzez przesłanie na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości, o której mowa ust. 5 niniejszego paragrafu, wraz z elektroniczną wersją Regulaminu lub odnośnikiem (linkiem) do treści Regulaminu.
12. W przypadku niedostępności danego Towaru, na stronie Sklepu Internetowego, przy jego opisie, zamieszczona zostanie stosowna informacja.
13. W przypadku zamieszczenia informacji o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, o fakcie tym Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy, a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie uiszczoną kwotę, nie później niż w terminie 21 dni.
14. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, a także wycofywania Towarów z oferty i wprowadzania nowych.
16. Uprawnienie z ust. 15 niniejszego paragrafu nie wpływa na ceny Towarów, co do których Zamówienie złożone zostało przed wejściem w życie zmiany cen.

§ 5 Program lojalnościowy

1. W sklepie internetowym www.hobbywear.pl aktywny jest system naliczania punktów za dokonywane zakupy. 
2. Warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego, a tym samym zbierania punktów, jest zarejestrowanie Konta Klienta, czyli wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie sklepu www.hobbywear.pl
3.  Klient gromadzi punkty na swoim osobistym koncie w Sklepie.
4. Punkty są naliczane po dokonaniu przez Klienta płatności za złożone zamówienie.
5. Punkty zbierane przez Klienta za zakupy w sklepie internetowym www.hobbywear.pl naliczane są w następujący sposób:
  • za 1 pełną jednostkę płatniczą (1 zł) wydaną na zakupy w Sklepie, Klient otrzymuje 10 punktów
  • Klient otrzymuje 50 punktów za napisanie recenzji do produktu
  • Klient otrzymuje 50 punktów za dokonanie rejestracji w sklepie 
  • Klient przy składaniu zamówienia musi wydać 80 punktów, żeby zapłacić za jedną, pełną jednostkę płatniczą (1 zł)
  • Minimalna wartość zamówienia, aby zrobić zakupy za punkty wynosi 29 zł
  • Minimalna liczba punktów, jaką Klient musi wydać podczas składania jednego zamówienia, aby móc zapłacić za nie punktami, wynosi 2400
  • Maksymalna  liczba punktów, jaką Klient może wydać  podczas składania jednego zamówienia wynosi 100000 
6. Punkty są naliczane również za zakup produktów, które są w promocyjnej cenie.
7. Punkty nie są dodawane do konta Klienta, jeżeli zamówienie zostało opłacone zebranymi wcześniej punktami.
8. Punkty nie są naliczane za opłacone przez Klienta koszty dostawy. Zgromadzonymi punktami Klient nie może opłacić kosztów dostawy zamówionego towaru. W takim przypadku Klient musi opłacić koszty przesyłki. 
9. Klient może dokonać zakupów za zdobyte podczas składania danego zamówienia punkty podczas kolejnych zakupów w sklepie. Oznacza to, że nie jest możliwe w ramach tego samego zamówienia zdobycie punktów i od razu zapłacenie nimi za Towary.
10.  Aktualną sumę zgromadzonych punktów, a tym samym należny rabat, Klient może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie www.hobbywear.pl
11. Jeżeli Klient zrezygnuje z nabycia towarów, za które zostały naliczone punkty, na przykład gdy odstąpi od umowy, dokona zwrotu nabytego towaru, Sklep www.hobbywear.pl automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów z konta Klienta.
12. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
13. Niniejsze warunki mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Sprzedawcę. Takie zmiany mogą być uzasadnione koniecznością uproszczenia zasad naliczania punktów lub innymi, ważnymi zasadami funkcjonowania systemu naliczania punktów.
14. O wszelkich wprowadzanych zmianach Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji konta Klienta w sklepie www.hobbywear.pl.
15. Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie systemu naliczania punktów. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji konta Klienta w sklepie www.hobbywear.pl. Klient będzie miał możliwość zrealizowania punktów, które uzbierał, w terminie wskazanym przez Organizatora. Po upływie tego terminu wymiana nie będzie możliwa a punkty ulegną przepadkowi.
16. Program naliczania punktów rozpoczyna się 02 kwietnia 2018 roku i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

Opinie o sklepie oraz opinie o produkcie
Sprzedawca zapewnia, że publikowane na stronie internetowej www.hobbywear.pl opinie o sklepie oraz o produkcie zostały zweryfikowane. Publikowane opinie zostały wystawione przez konsumentów, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego Hobbywear, czyli używali danego produktu lub go nabyli. 
Weryfikację prawdziwości wystawionej opinii Sprzedawca przeprowadza wg poniższej procedury:
- opinia od Klienta pojawia się w skrzynce mailowej sklepu internetowego Hobbywear
opinię może wystawić każdy Klient, który dokonał zakupu w sklepie
- przy wystawianiu opinii, Klient jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail i/lub numeru zamówienia
- weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie, czy dany adres mailowy lub numer zamówienia istnieje w bazie sklepu Hobbywear
- jeżeli tak, opinia jest zatwierdzona i widnieje na stronie głównej sklepu lub w zakładce przy produkcie, do którego została wystawiona
- jeżeli w bazie sklepu nie widnieje wskazany adres e-mail lub numer zamówienia, opinia nie jest zatwierdzana
Sprzedawca zatwierdza opinie niezależnie od tego czy jest pozytywna czy negatywna. 

§ 6. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru

1. Zapłata należności pieniężnej na rzecz Sprzedawcy z tytułu Umowy Sprzedaży, może być dokonana za pomocą takich form płatności, jak:
1) szybkie przelewy
2) przelew tradycyjny;
3) karta płatnicza;
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4) płatność za pobraniem (przy odbiorze).
2. Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. 2, płatności dokonuje się poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer Klient otrzyma w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 5.
3. Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. 4, płatność powinna zostać uiszczona przy odbiorze Towaru.
4. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar do miejsca (na adres) wskazanego przez Klienta, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice państwa Polskiego możliwa jest pod warunkiem dodatkowego porozumienia Sprzedawcy oraz Klienta w zakresie miejsca (adresu) wysyłki oraz wszelkich kosztów z tym związanych.
5. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie, dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Informacje o aktualnych cenach poszczególnych form wysyłki oraz informacje o  możliwych formach płatności, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego i widoczne są podczas składania zamówienia przez Klienta.
6. Sposoby dostarczenia, wysyłki i odbioru zamówionego Towaru:
    1) przesyłka kurierska
    2) odbiór osobisty
7. W przypadkach odbioru osobistego, Klient nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru i odbiera go bezpłatnie. Odbiór zamówionego Towaru odbywa się w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Północna 213A, 20-818 Lublin, w godzinach od 9:00 do 15.00 w Dni Robocze, po wcześniejszym wskazaniu takiej formy odbioru w Formularzu Zamówienia i po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej, że produkt jest przygotowany do odbioru.
8. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych. Sprzedawca przewiduje możliwość wystąpienia opóźnienia w doręczeniu Towaru albo niemożności jego doręczenia w przypadku podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
9. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
1) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą termin dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy
2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin dostawy liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówienia, gdy zamówione Towary mają różny termin gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia i otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej skompletowanie zamówienia i możliwość jego odbioru.

§ 7. Reklamacja 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do takiego ustalenia procesu sprzedaży, ażeby zakupywany przez Klienta uprzywilejowanego Towar był zgodny z zawartą Umową Sprzedaży oraz posiadał właściwości i cechy, o których Sprzedawca informował Kupującego uprzywilejowanego.
2. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z zawartą umową, w szczególności nie ma cech lub właściwości które, według dostarczonych przez Sprzedawcę informacji, powinien posiadać, Klientowi uprzywilejowanemu przysługuje uprawnienie do wniesienia reklamacji do Sprzedawcy.
3. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej, na adres  ul. Północna 213A, 20-818 Lublin lub;
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@hobbywear.pl
3) bezpośrednio na stronie sklepu www.hobbywear.pl, jeżeli Klient jest zarejestrowany w serwisie, poprzez formularz reklamacyjny zawarty na stronie, dostępny po zalogowaniu na konto Klienta.
4. Do ważnego złożenia reklamacji nie jest konieczne zachowanie szczególnych wymogów formalnych, niemniej proces rozpoznania reklamacji przyspieszy wskazanie przez Klienta istotnych informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, takich jak:
1) charakter bądź rodzaj wady lub innej okoliczności, powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;
2) datę wykrycia wady lub innej okoliczności, powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;
3) oczekiwania klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji:
* w każdym przypadku:
– wymiana lub naprawa towaru
* w sytuacji, kiedy Sprzedawca odmówił wymiany Towaru, Sprzedawca odmówił naprawy towaru, pomimo naprawy Towaru przez Sprzedawcę niezgodność Towaru występuje nadal, niezgodność Towaru uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową:
- obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy
4) dane kontaktowe osoby składającej reklamację (adres, telefon, e-mail).
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14  dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta.
6. Jeżeli w złożonej reklamacji Klient domaga się wymiany Towaru na inny egzemplarz (lub egzemplarze) bądź korzysta z innych uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, które wiążą się z obowiązkiem zwrotu Towaru Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest przesłać przedmiot reklamacji na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Północna 213A, 20-818 Lublin
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli ze względu na specyfikę Towaru (np. jego rozmiary) przesłanie lub dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedawcy byłoby dla Klienta znacząco utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, gdzie Towar się znajduje. 

§ 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego, będącym Konsumentem, a Sprzedawcą, niezależnie od procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych, a prawem przewidzianych środków związanych z dochodzeniem roszczeń, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
1) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
3) organizacji społecznych, które z uwagi na swe cele określone w statucie, zajmują się ochroną praw konsumentów, np. w oddziałach Federacji Konsumentów, znajdujących się na terenie całej Polski (informacje o tej organizacji dostępne są pod adresem internetowym: http://www.federacja-konsumentow.org.pl);
4) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej –  w zależności od wyboru Klienta.
3. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, można uzyskać również na stronach internetowych, pod wskazanymi poniżej adresami:
http://polubowne.uokik.gov.pl/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
file:///C:/Users/DELL/Downloads/uokik_system_pozasadowego_rozwiazywania_sporow_po_20170119_pytania_i_odpowiedzi%20(1).pdf
www.ihlublin.pl.
4. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 ze zmianami), podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy, jest: Inspekcja Handlowa, Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin, Województwo Lubelskie, strona internetowa: www.ihlublin.pl, adres e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl.
5. Niezależnie od procedur wskazanych powyżej, Klient będący konsumentem uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa: http://spsk.wiih.org.pl/.
6. Pomoc prawna, jaką Klient – Konsument może uzyskać u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak: Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, świadczona jest bezpłatnie.
7. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:
1) pod numerami Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora;
2) w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną, pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Klient uprzywilejowany, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli dokonując zakupów w Sklepie Internetowym), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) kosztów dodatkowych, które wynikają  z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (m.in. koszt opakowania, przesyłki).
2. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór udostępniono na stronie Sklepu Internetowego, przesyłając je:
1) w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: ul. Północna 213A, 20-818 Lublin lub
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@hobbywear.pl
5. Skorzystanie przez Klienta z formularza, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest konieczne – wystarczy, aby ze złożonego przez Klienta oświadczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) jasno wynikała wola odstąpienia od umowy.
6. W przypadku gdy Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta (np. za pośrednictwem przewoźnika), termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży liczony jest od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez niego osoba wejdzie w posiadanie Towaru.
7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
8. Zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego Konsumentem płatności, Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie oświadczył, że wyraża zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.  W sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem dokonał płatności za pomocą karty płatniczej, zwrotu płatności dokonuje się na rachunek karty, której użyto do wykonania płatności.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument podczas składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
13. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem, na adres Sprzedawcy:  ul. Północna 213A, 20-818 Lublin.
14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10. Wymiana towaru

1. Klient po dokonaniu zakupu ma możliwość dokonania wymiany towaru na inny rozmiar, kolor, model, jeżeli jest on dostępny na magazynie sklepu.
2. Wymiany towaru Klient może dokonać w ciągu 14 dni
3. Aby wymienić towar, należy go odesłać na adres:

HobbyWear.pl

ul. Północna 213 A

20-818 Lublin
 

4. Aby wymienić towar, należy wskazać:
1) numer zamówienia
2) imię i nazwisko
3) numer telefonu kontaktowego
4) adres do wysyłki zwrotnej
5) model, rozmiar, kolor towaru na wymianę
5. Powyższe dane Klient może wskazać:
1) poprzez formularz wymiany dołączony do przesyłki
2) drogą mailową
6. Koszt wysyłki w obie strony w przypadku dokonania wymiany pokrywa Klient
7. Koszt wysyłki wymienionego towaru do Klienta wynosi 19 zł i wysyłka jest realizowana za pośrednictwem kuriera DPD.
8. Wymianie podlega wyłącznie towar fabrycznie nowy, bez żadnych śladów użytkowania.


§ 11. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
2. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.
4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w dostawie przesyłki.
5. Przed odbiorem przesyłki, czy to odebranej osobiście czy też dostarczanej przez przewoźnika, Klient zobowiązany jest do jej zbadania, w szczególności do ustalenia czy:
1) zewnętrzne opakowanie i zastosowane zabezpieczenia nie zostały naruszone;
2) zwartość przesyłki lub Zakupiony Towar odbierany osobiście są zgodne z Umową Sprzedaży;
3) czy dostarczony Towar nie jest uszkodzony.
6. Wyłącznie na Kliencie spoczywa obowiązek ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za ewentualne uszkodzenie przesyłki lub naruszenie jej struktury, czy też dostarczenie pustej (bez zawartości) lub niekompletnej przesyłki.
7. W przypadku gdy Klient zadeklarował osobisty odbiór Towaru, zobowiązany jest on do zbadania, czy Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Umową Sprzedaży. W przypadku zaniechania sprawdzenia Towaru przy odbiorze lub uczynienia tego bez należytej staranności, Klient ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
9. Odstąpienie może być dokonane w dowolnej formie, byle by z jego treści jasno wynikała wola odstąpienia od danej Umowy.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do podania przyczyn odstąpienia od Umowy, a skorzystanie przez Sprzedawcę z tej instytucji nie rodzi dla Klienta żadnych roszczeń względem Sprzedawcy, czy też innego rodzaju uprawnień.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
1) ograniczenia dostępnych sposobów płatności;
2) żądania wcześniejszego uregulowania należności w części lub w całości (przedpłata) bez względu na wybraną przez Klienta formę/sposób płatności lub dostawy Towaru (przez co rozumie się w tym przypadku także odbiór osobisty);
12. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczenie danej Usługi lub Usług Elektronicznych, bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.
13. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność względem Klienta tylko i wyłącznie do wysokości zapłaconej przez niego ceny, wliczając w to koszty dostawy.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
15. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wszelkie wady jest wyłączona.
16. W razie zaistnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem sporu, który nie zostanie rozwiązany polubownie, Sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

§ 12. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

1.   Usługodawca zastrzega dla siebie uprawnienie do dokonania zmian Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnych przyczyn, przez co rozumieć należy w szczególności:
1) zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) zmiany sposobów i form płatności oraz dostaw Towarów w Sklepie Internetowym;
3) decyzji lub innego orzeczenia ustanowionych prawem: organów, instytucji lub władz Rzeczypospolitej Polskiej.
3. O zmianie Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca powiadomi Klienta na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą w taki sposób, ażeby Klient miał możliwość zapoznać się z treścią takiej informacji.
4. W związku ze zmianą Regulaminu, Klientowi/Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony.
5. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta/Usługobiorcy o zmianie. Wypowiedzenie może zostać dokonane:
    1) w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: ul. Północna 213A, 20-818 Lublin lub
    2) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@hobbywear.pl
6. Jeżeli Klient/Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział Umowy w sposób określony w ust. 4 przyjmuje się, że zaakceptował treść Regulaminu.
7. Jeżeli zmiana Regulaminu miałaby powodować dla Klienta/Usługobiorcy, który jest Konsumentem, zwiększenie opłat lub powstanie dodatkowych opłat, Klientowi takiemu przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
8. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu, tj. sprzed zmiany.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w stosunku do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 września 2018r. 

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu