Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej określonych sformułowań:
Dane Osobowe – wszelkie gromadzone przez Administratora informacje dotyczące Użytkownika, umożliwiające jego zidentyfikowanie, 
Użytkownik (Klient) – osoba korzystająca ze strony www.hobbywear.pl,
Serwis – strona www.hobbywear.pl,
Sprzedawca (Administrator) - Tomasz Okoń, prowadzący działalność pod firmą Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej „Big-Art” Tomasz Okoń, ul. Smorawińskiego 4/7, 21-040 Świdnik, NIP: 713-116-09-89; REGON: 430321820
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Tomasz Okoń, prowadzący działalność pod firmą Agencja Produkcji Telewizyjnej  i Reklamowej „Big – Art” Tomasz Okoń, ul. Smorawińskiego 4/7, 21-040 Świdnik, NIP 713-116-09-89, REGON 430321820
4. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu tych danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem umowy.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. poprzez gromadzenie plików “cookies” (szczegółowe informacje dotyczące „plików cookies” znajdują w zakładce „Informacje o cookies”).
c. administrator danych Edrone informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, a także w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera, w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
9. Użytkownikowi przysługuje wgląd do podanych przez niego Danych Osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania modyfikacji lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne uregulowania dotyczące polityki prywatności, zatem w przypadku korzystania przez Użytkownika z tych stron, Administrator zaleca zapoznanie się z ich polityką prywatności.
11. Podanie Danych Osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszystkie Dane Osobowe, które zostały przekazane Serwisowi, są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, Administrator nie będzie mógł zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Serwisu - w tym również składania zamówień.
12. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Podmiotami zewnętrznymi, którym Administrator może udostępnić Dane Osobowe Użytkownika, są: Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197, DPD, Poczta Polska, DotPay. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z polityką prywatności wskazanych podmiotów.
13. Z chwilą przekazania Danych Osobowych Klienta zewnętrznym podmiotom współpracującym,
(Edrone, DPD, Poczta Polska, DotPay), podmioty te stają się Administratorem Danych Osobowych Użytkownika.
14. W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników, Administrator stosuje protokół SSL.
15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych, Użytkownicy zobowiązani są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Serwisie. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła, służących do zalogowania się w Serwisie.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzania zmian może być: rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu Administratora. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.
17. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@hobbywear.pl lub telefonicznie pod nr: 537 788 899.


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORDO", "GDPR", "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po 25 maja 2018 roku. 

Poniżej zamieszczamy informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej Big- Art Tomasz Okoń, zarejestrowana przy ul. Smorawińskiego 4/7, 21-040 Świdnik, z siedzibą na ul. Północna 213 A, 20-818 Lublin, posługująca się numerem NIP: 7131160989, która wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą możliwy jest kontakt poprzez e-mail: sklep@hobbywear.pl .

Jakie i w jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
W trybie art. 31 ust. . Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego www.hbcwear.pl oraz osób zapisanych do newslettera. 
Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do:
Klientów – imię, nazwisko, adres zamieszkania , numer telefonu, adres mailowy
Subskrybentów newslettera – imię, nazwisko, adres mailowy
Użytkowników strony internetowej www.hobbywear.pl – informacje zapisywane w plikach cookies
Cele powierzonych do przetwarzania danych osobowych to:
a) świadczenie usług elektronicznych oraz zawieranie umów sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b. RODO)
b) wysyłanie treści marketingowych w sposób, na jaki została przez Ciebie wyrażona zgoda (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Firmy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na przesyłaniu do Ciebie treści marketingowych w okresie świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną oraz pocztą oraz taki, na jaki została wyrażona przez Ciebie zgoda
c) realizowania obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
d) analiza oraz prowadzenie statystyk (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Firmy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analizy wyników prowadzonej działalności
e) realizowanie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, czyli ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Firmy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kto może zostać odbiorcą Twoich danych osobowych?
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT
b) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe
c) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi prawne
d)  podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi marketingowe
e) kurierzy oraz operatorzy pocztowi
f) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności
g) organy uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Firma nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Przez jaki okres możemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w następujących okresach czasowych:
a) dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, przez czas niezbędny do zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży
b) dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną, przez czas niezbędny do realizowania na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną
c) dane osobowe niezbędne do realizowania na Twoją rzecz usług marketingowych, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykonywania takiego świadczenia
d) dane osobowe dla organów uprawnionych, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przenoszenia swoich danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych
- przenoszenia swoich danych osobowych polegające na otrzymaniu danych i przesłania ich innemu administratorowi.
Każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi, by wycofanie zgody odbyło się w formie pisemnej na adres: ul. Północna 213 A, 20-818 Lublin, lub elektronicznej na adres e-mail: sklep@hobbywear.pl .

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne, bo stanowi podstawę do świadczenia usług elektronicznych na Twoją rzecz, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania przez Ciebie swoich danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zawierania umów sprzedaży.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu